top of page

Zajednički tečaj učitelja u Hrvatskoj


U Virovitici je od 21. do 25. studenog održan zajednički tečaj za učitelje iz svih partnerskih organizacija na temu dramskog odgoja. Učitelji iz partner škola imali su priliku steći osnovna znanja vezana za same pojmove drame i kazališta te su sudjelovali u nakoliko simulacija procesne drame. Poseban naglasak bio je na korištenju elemenata dramskog odgoja za postizanje dramskih, ali i kros-kurikularnih ne dramskih iskoda učenja i razvijanje kako dramksih, tako i ne dramskih (socijalnih, interkulturalnih, komunikacijskih) vještina. Ovaj tečaj uvod je u tromjesečnu fazu projekta u kojoj će svaka partnerska organizacija primijeniti stečena znanja u vlastitom radu te će nakon tri mjeseca rezultat biti po dvije okidač priče razvijene u scenarije, pripremljene i izvedene sa posebnom pažnjom upućenom na vrednovanje ishoda takvog dramsko pedagoškog pristupa radu. Rezultati ove faze bit će sakupljeni i obrađeni da bi ih na kraju projekta objavili u knjizi koja će moći poslužiti svima zainteresiranima kao priručnik u pripremi, izvedbi i vrednovanju dramskog odgojnog rada.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page